การตั้งค่าโปรแกรม e-Log Attendance Management

การตั้งค่าโปรแกรม e-Log Attendance Management
e-Log Attendance Management

การตั้งค่าโปรแกรม e-Log

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอน รอโปรแกรมโหลดสักครู่ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังต่อไปนี้

ข้อมูลบริษัท

แฟ้ม

การตั้งค่าทั่วไปเป็นการตั้งค่าระบบเบื้องต้นเดิมที ระบบจะมีการตั้งค่ามาเป็นค่าพื้นฐานอยู่แล้ว ท่านสามารถทำการแก้ไขในรูปแบบของบริษัทของท่านเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งาน และง่ายต่อการจัดการข้อมูล

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบริษัทท่านสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนเป็นข้อมูลบริษัทของท่านได้ปรกติ ข้อมูลเหล่านี้จะมีผลในการแสดงรายงาน หรือ สลิปเงินเดือนตอนทำรายงานด้วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแสดงสลิปเงินเดือน หรือ รายงานควรใส่ให้ครบส่วนอันไหนไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่

ข้อมูลแผนก

ข้อมูลแผนก

การกำหนดแผนกเพื่อให้จัดการหมวดหมู่พนักกงานของแต่ละแผนกได้ถูกต้อง และง่ายต่อการเลือกพนักกงานในการแก้ไขหรือคำนวนเวลาทำงาน

  • การเพิ่มแผนก : เพิ่มแผนกใหม่ให้คลิกปุ่ม “เพิ่ม” แล้วพิมพ์ชื่อแผนกลงในช่องว่างแล้วกดปุ่ม “บันทึก”
  • แก้ไขแผนก : การแก้ไขชื่อแผนกนั้นให้เลือกรายชื่อแผนก/ฝ่าย ก่อนแล้วกดปุ่ม “แก้ไข” เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว กดปุ่ม “บันทึก”
  • การลบ : คลิกที่แผนกต้องการลบแล้วกดปุ่ม “ลบ” จะมีข้อความแจ้งเตือนก่อนทุกครั้ง เมื่อตอบยืนยันแล้วแผนกนั้น ๆ ก็จะถูกลบไป ส่วนพนักงานที่สังกัดอยู่ในแผนกที่ลบก็จะย้ายอัติโนมัติไปที่ “แผนกเริ่มต้น” เสมอ
  • การย้ายพนักงาน : ลากเม้าส์คลุมรายชื่อพนักงาน หรือต้องการเลือกที่ละคนโดยการกด Ctrl ที่คีย์บอร์ดแล้วคลิก เลือกทีละคนเมื่อครบแล้วกดปุ่ม “ย้ายพนักงาน” จะแสดงหน้าต่างดังรูปแล้วเลือกแผนกได้ตามต้องการ
การบันทึกตำแหน่งงาน

การบันทึกตำแหน่งงาน

การบันทึกตำแหน่งให้พนักงานนั้นจะจัดกันเป็นหมวดตามแผนกที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ สามารถเพิ่มตำแหน่งงานได้ไม่จำกัด ก่อนเพิ่มเลือกแผนกที่ต้องการที่จะระบุตำแหน่งของพนักงาน

จัดการประเภทการลางาน

จัดการประเภทการลางาน

การทำทะเบียนประเภทการลาของพนักงานสามารถทำได้ไม่จำกัดประเภทโดยเลือกไปที่เมนู “บันทึกประเภทวันลา” จะแสดงเป็นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้จัดการบันทึกแก้ไข ลบ ประเภทการลาได้เลยดังรูป

  • การเพิ่ม : เลือกที่ “เพิ่มใหม่” แล้วกรอกข้อมูลรหัสการลา (ห้ามซ้ำกัน) กรอกประเภทการลา แล้วเลือกไปที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกประเภทการลาของพนักงาน
  • การแก้ไข : คลิกที่ประเภทการลาที่มีอยู่ในตาราง แล้วคลิกเลือก “แก้ไข” แล้วเปลี่ยนแปลงประเภทการลาแล้วเลือกไปที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกการแก้ไขประเภทการลาของพนักงาน
  • การลบ : การลบข้อมูลประเภทการลาออกจากตารางให้ทำการคลิกเลือกในตาราง “ลบ” โปรแกรมจะสอบถามว่า ต้องการลบข้อมูลหรือไม่ แล้วคลิกปุ่ม ตกลงเพื่อยืนยันการลบข้อมูล
จัดการวันหยุดประจำปี

จัดการวันหยุดประจำปี

การทำทะเบียนวันหยุดประจำปีสำหรับพนักงานสามารถได้ไม่จำกัด ตามตารางวันหยุดของแต่ละบริษัทในแต่ละปีโดยเลือกไปที่เมนู “วันหยุดประจำปี” จะมีผลในการคำนวนโอที อัตราตัวคูณค่าแรงในการคำนวนการทำงาน เมื่อคลิกแล้วจะแสดงเป็นหน้าต่างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการแก้ไข ลบ วันหยุดประจำปี สามารถลงวันที่ต่อได้ไม่จำกัดได้เลยดังรูป

  • การเพิ่ม : เลือกที่ “เพิ่มใหม่” แล้วเลือกวันหยุดประจำปี หรือ คีย์ตัวเลขเข้าไปได้เลย ใส่ชื่อวันหยุดประจำปี หากมีใส่รายละเอียดเพิ่มเติมกรอกหรือไม่ก็ได้ แล้วเลือกไปที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกวันหยึดประจำปี พนักงาน หากมีการกำหนดค่าแรง หรือโอทีสำหรับคนที่มาทำงานในวันหยุด โดยทำการเลือกการ “กำหนดค่าแรงและโอที”
  • การแก้ไข : คลิกที่ประเภทการลาที่มีอยู่ในตาราง แล้วคลิกเลือก “แก้ไข” แล้วเปลี่ยนแปลงประเภทการการลาแล้วเลือกไปที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกการแก้ไขประเภทการลาของพนักงาน
  • การลบ : การลบข้อมูลประเภทการลาออกจากตารางให้ทำการคลิกเลือกในตาราง “ลบ” จะสอบถามว่า ต้องการลบข้อมูลหรือไม่ แล้วคลิกปุ่ม ตกลงเพื่อยืนยันการลบข้อมูล
การตั้งค่าคำนวณเงินเดือน

การตั้งค่าคำนวณเงินเดือน

การตั้งค่าเพื่อคำนวณเงินเดือนมีการตั้งที่สำคัญอยู่ 2 ข้อ

การตั้งสลิปเงินเดือน

การตั้งสลิปเงินเดือน

รายการสลิปเงินเดือนเป็นการตั้ง “รายการรายได้” และ “รายการหัก” จะมีการแสดงผลตอนที่มีการออกสลิปเงินเดือน หากต้องการแก้ไขให้กด “ดับเบิลคลิก” สามารถแก้ไขรายการได้ตามต้องการ รายการไหนที่เป็นแบบจ่ายคงที่เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ให้เลือก “กำหนดให้มีการใช้ค่าแบบคงที่” ส่วนอันไหนที่เป็นการที่ไม่มีการจ่ายแบบไม่คงที่เช่น โบนัส เบิกล่วงหน้า อันนี้แต่ละเดือนอาจจะไม่เท่ากัน ก็ไม่ต้องคลิกเครื่องหมายถูกที่ “กำหนดให้มีการใช้ค่าแบบคงที่” เพราะสามารถเพิ่มเงินเหล้านี้ตอนที่คำนวณเงินเดือน หรือที่เรียกว่า “การบันทึกเงินเพิ่มเติม”

การตั้งค่างวดการคำนวณ

การตั้งค่างวดการคำนวณ

การตั้งช่วงเวลาคำนวณการทำงานของพนักงานเพื่อจ่ายเงินเดือน ตามชนิดพนักงาน เช่น รายเดือน คำนวณวันที่ 1-30 ส่วนพนักงานรายวัน คำนวณวันที่ 1-15 และ 16-30 เป็นตต้น

การตั้งค่าเลือกฐานข้อมูล

การตั้งค่าเลือกฐานข้อมูล

การตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลซึ่งโปรแกรม E-Log Attendance Management ใช้ฐานข้อมลูชื่อ FirstTime.mdb เมื่อติดตงั้แล้วโปรแกรมจะอย่ใูน Drive C:/Program file/E-Log Attendance Mangement/DBASE ดังนั้นการเชื่อมต่อต้องเลือกให้ถกูต้อง แล้วเลือกเมนู “เลือกฐานข้อมูล” ในกรณีต้องการเปลี่ยนฐานข้อมูล

Tab Provider

ใน Tab Provider ให้เลือก Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider เพื่อเลือกการเชื่อมต่อฐานข้อมมูลที่เป็น Access Database แล้วใน Tab Connection เลือกตำแหน่ง Database ที่ชื่อ att2011.mdb แล้วคลิกปุ่ม Test Connection เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ

การตั้งค่าเลือกฐานข้อมูล

หมายเหตุ : ในส่วนหน้าต่างนี้ท่านสามารถนำฐานข้อมูลของโปรแกรมไปเก็บไว้ที่ Server หรือไดร์ที่ปลอดภัยจากการลบล้างข้อมลู เช่น การลง Windows ใหม่นั่นจะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นรายชื่อนั้นหายไป แต่ถ้ามีสถานที่เก็บที่ไม่เป็นกังวลก็จะทำให้ข้อมูลยังอยู่ครบ เพียงแต่เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วเลือกลิ้งฐานข้อมูลมาใช้งานจากหน้าต่างที่แสดงด้านบนนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *